Zhi Bai Di Huang Wan, Pills

Zhi Bai Di Huang Wan, Pills

Zhi Bai Di Huang Wan, Pills

SKU GCT895P
Brand Guang Ci Tang Tablets & Teapills
Unit Size 200 200mg Pills
Potency 5:1
Chinese name Zhi Bai Di Huang Wan, Pills
English name YinVive Cool Pills
 
(0 reviews)  

Price: $9.99
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (9 in stock)
Description

YinVive Cool™ (Zhi Bai Di Huang Wan, Zhi Bai Di Huang Pian, Zhi Bo Di Huang Wan, Zhi Bai Di Huang Wan) is a renowned Chinese herbal formula used for purging Fire in the body while nourishing Yin. YinVive Cool™ is formed by the inclusion of Fire-cooling herbs to YinVive

Ingredients
Radix Rehmanniae Preparata (Shu Di Huang)
Fructus Corni Officinalis (Shan Zhu Yu)
Cortex Moutan Radicis (Paeonia Suffruticosa) (Mu Dan Pi)
Rhizoma Dioscoreae Oppositae (Shan Yao)
Sclerotium Poriae Cocos (Fu Ling)
Rhizoma Alismatis Orientalis (Ze Xie)
Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis (Zhi Mu)
Cortex Phellodendri Chinensis (Huang Bo)

Price : $9.99
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (10 in stock)

Price : $10.99
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (11 in stock)

Price : $9.99
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (15 in stock)
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.