Monthy Specials

Far East Summit Chinese Classics, Liquid Extracts (5:1)

Far East Summit 20% Off Sale

Xiao Yao San

Zhi Bai Di Huang Wan


WAPITI LABS 20% Off SALE

Cat and Dog Strength


Lane Labs

Lane Labs 25% Off Sale

3A Calcium

3A Calcium Ultra

AdvaJoint


Forever Yang Formula - 100 Capsules

People's Herbs 20% Off Sale

Forever Yang Formula


TCMZone 20% Off Sale

Summer Digestive Single Herbs

Bai Shao (Chao)

Bai Zhu (Chao)

Da Huang

Fo Shou

Gu Ya (Chao)

Huo Ma Ren

Ji Nei Jin (Chao)

Mu Xiang

Shan Yao

Shan Zha

Summer Digestive Fomrulas

An Zhong San

Ban Xia Xie Xin Tang

Ma Zi Ren Wan

Ping Wei San

Shen Ling Bai Zhu San

Si Jun Zi Tang