He Shou Wu Wan Capsules

He Shou Wu Wan Capsules

He Shou Wu Wan Capsules

SKU BEG541C
Brand BioEssence Capsules
Unit Size 100 caps
Dosage 6 caps/3x daily
Potency 5:1 extract granules encapsulated
Actions Replenishes Blood and is a very popular tonic formula for the Kidneys and Liver.
Pattern Deficiency of Kidneys and Liver blood
Channels Entered Liver; Kidney
Chinese name He Shou Wu Wan Granules
English name Polygonum Combination Granules
Description

Replenishes Blood and is a very popular tonic formula for the Kidneys and Liver.*

Ingredients
 • Polygonum Multiflorum (He Shou Wu) 41.10%
 • Siegesbeckia Herba (Xi Xian Cao) 8.60%
 • Cuscuta Semen (Tu Si Zi) 8.60%
 • Rosa Laevigata Fructus (Jin Ying Zi) 7.50%
 • Morus Fructus (Sang Shen) 7.50%
 • Eclipta Herba (Han Lian Cao) 5.00%
 • Ligusticum Fructus (Nyu Zhen Zi) 4.00%
 • Morus Folium (Sang Ye) 4.00%
 • Psoralea Semen (Bu Gu Zhi) 4.00%
 • Achyranthes Radix (Huai Niu Xi) 4.00%
 • Rehmannia Radix - Prepared (Shu Di Huang) 2.00%
 • Lonicera Flos (Jin Yin Hua) 2.00%
 • Sesami Semen (Hei Zi Ma) 1.70%
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.