He Shou Wu Wan Granules, 100g

He Shou Wu Wan Granules, 100g

He Shou Wu Wan Granules, 100g

SKU MT541
Brand Min Tong Granules - Formulas
Unit Size 100 grams (5:1 extract granules)
Dosage 3 grams/3x daily
Actions Replenishes Blood and is a very popular tonic formula for the Kidneys and Liver.
Pattern Deficiency of Kidneys and Liver blood
Chinese name He Shou Wu Wan Granules
English name Polygonum Combination Granules
Description

Replenishes Blood and is a very popular tonic formula for the Kidneys and Liver.*

Ingredients

Polygonum Multiflorum (He Shou Wu) 41.10% Siegesbeckia Herba (Xi Xian Cao) 8.60% Cuscuta Semen (Tu Si Zi) 8.60% Rosa Laevigata Fructus (Jin Ying Zi) 7.50% Morus Fructus (Sang Shen) 7.50% Eclipta Herba (Han Lian Cao) 5.00% Ligusticum Fructus (Nyu Zhen Zi) 4.00% Morus Folium (Sang Ye) 4.00% Psoralea Semen (Bu Gu Zhi) 4.00% Achyranthes Radix (Huai Niu Xi) 4.00% Rehmannia Radix - Prepared (Shu Di Huang) 2.00% Lonicera Flos (Jin Yin Hua) 2.00% Sesami Semen (Hei Zi Ma) 1.70%

There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.