Dan Zhi Xiao Yao San

Dan Zhi Xiao Yao San

Dan Zhi Xiao Yao San

SKU BPG108
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Bupleurum & Paeonia Formula
Description

Moutan & Gardenia Rambling Powder / Bupleurum & Paeonia Formula - Harmonize the Liver & Spleen (AKA: jia wei xiao yao)

Ingredients

Pin Yin

Common

Proportion

chai hu

bupleurum

13.7%

dang gui

tang-kuei

13.7%

bai shao

peony, white

13.7%

fu ling

hoelen

13.7%

bai zhu

atractylodes, white

13.7%

zhi gan cao

licorice, baked

6.9%

wei jiang

ginger, stewed

6.9%

mu dan pi

moutan

6.9%

zhi zi

gardenia

6.9%

bo he

mentha

3.9%

 


There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.