Qi Ju Di Huang Wan

Qi Ju Di Huang Wan

Qi Ju Di Huang Wan

SKU BPG123
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Lycium, Chrysanthemum, Rehmannia Combo
Description

Eye Bright Nourish Liver Formula / Lycium, Chrysanthemum, Rehmannia Combo - Nourish Yin Formula

Ingredients

Pin Yin

Common

Proportion

shu di huang

rehmannia, cooked

16.0%

fu ling

hoelen

12.0%

shan yao

dioscorea

12.0%

jiu shan zhu yu

cornus

12.0%

mu dan pi

moutan

10.0%

ze xie

alisma

10.0%

gou qi zi

lycium fruit

10.0%

bai ju hua

chrysanthemum, white

10.0%

sheng di huang

rehmannia, fresh

8..0%

 
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.