Da Bu Yin Wan

Da Bu Yin Wan

Da Bu Yin Wan

SKU BPG107
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Great Tonify Yin Formula - Great Yin Tonic
Description

Great Tonify Yin Formula - Great Yin Tonic

Ingredients

Pin Yin

Common

Proportion

shu di huang

rehmannia, cooked

29.4%

chao huang bai

phellodendron

17.6%

jiu chao zhi mu

anemarrhena

17.6%

zhi he shou wu

ho-shou-wu

11.8%

yan zhi gou qi zi

lycium

11.8%

mai men dong

ophiopogon

11.8%

 

Price : $70.80
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (2 in stock)
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.