Tian Ma Gou Teng Yin

Tian Ma Gou Teng Yin

Tian Ma Gou Teng Yin

SKU BPG138
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Gastrodia & Uncaria Cool Decoction
Description

Gastrodia & Uncaria Cool Decoction subdues Liver Yang, extinguishes Wind, clears Heat, invigorates Blood, tonifies Kidney, nourishes Liver.

Ingredients

Pin Yin

Common

Proportion

tian ma mi huan jun

armillaria

11.8%

gou teng

uncaria

11.8%

sang ji sheng

loranthus

11.8%

huang qin

scute

8.8%

du zhong

eucommia

8.8%

chuan niu xi

cyathula

8.8%

ye jiao teng

polygonum stem

8.8%

fu shen

fu-shen

8.8%

shi jue ming

haliotis

8.8%

yi mu cao

leonurus

5.9%

zhi zi

gardenia

5.9%

 
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.