Liu Wei Di Huang Wan

Liu Wei Di Huang Wan

Liu Wei Di Huang Wan

SKU BPG119
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Rehmannia Six
Description

Rehmannia Six - Nourish Yin Formula

Ingredients

Pin Yin

Common

Proportion

shu di huang

rehmannia, cooked

20.0%

fu ling

hoelen

15.0%

shan yao

dioscorea

15.0%

jiu shan zhu yu

cornus

15.0%

mu dan pi

moutan

12.5%

ze xie

alisma

12.5%

sheng di huang

rehmannia, fresh

10.0%

 
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.