New special offers are available!

Special Offers are Available. Click "Check all Offers" link at right of page to view.

Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang

SKU BPG109
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Angelica Pubescens & Taxillus Decoction
Description

Angelica Pubescens & Taxillus Decoction

Ingredients

Pin Yin

Common

Proportion

du huo

tu-huo

10.3%

sang ji sheng

loranthus

6.9%

fang feng

siler

6.9%

qin jiao

chin-chiu

6.9%

du zhong

eucommia

6.9%

huai niu xi

achyranthes

6.9%

rou gui

cinnamon bark

6.9%

dang gui

tang-kuei

6.9%

chuan xiong

cnidium

6.9%

sheng di huang

rehmannia, fresh

6.9%

bai shao

peony, white

6.9%

ren shen

ginseng

6.9%

fu ling

hoelen

6.9%

gan cao

licorice

6.9%

 
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.