Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo Ji Sheng Tang

SKU BPG109
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Angelica Pubescens & Taxillus Decoction
Description

Angelica Pubescens & Taxillus Decoction

Ingredients

Pin Yin

Common

Proportion

du huo

tu-huo

10.3%

sang ji sheng

loranthus

6.9%

fang feng

siler

6.9%

qin jiao

chin-chiu

6.9%

du zhong

eucommia

6.9%

huai niu xi

achyranthes

6.9%

rou gui

cinnamon bark

6.9%

dang gui

tang-kuei

6.9%

chuan xiong

cnidium

6.9%

sheng di huang

rehmannia, fresh

6.9%

bai shao

peony, white

6.9%

ren shen

ginseng

6.9%

fu ling

hoelen

6.9%

gan cao

licorice

6.9%

 
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.