Precious Sea

Precious Sea

Precious Sea

SKU TT260
Brand Women's Treasures by Giovanni Maciocia
Unit Size 60 Tablets - 500mg Each
Potency 6:1
Actions Tonify Qi, nourish Blood, tonify the Kidneys
Pattern Qi and Blood deficiency, Kidney deficiency.
Tongue Pale.
Pulse Choppy or weak
Recommendations

Three Treasures, Women's Treasures & Little Treasures Manual

Chinese name Yi Mu Ba Zhen Tang
English name Leonorus Eight Precious Decoction
Description

General Qi and Blood tonic in women.*

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae Preparata 
Bai Shao Radix Paeoniae Alba 
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 
Ren Shen Radix Ginseng
Fu Ling Poria
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata Dang Shen Radix Codonopsis 
Huang Qi Radix Astragali
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Xiang Fu Rhizoma Cyperi 
Shou Wu Radix Polygoni Multiflori Preparata
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Huang Jing Rhizoma Polygonati 
Bai Zi Ren Semen Biotae

There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.