Jiang Xue Ya Yan Fang Granules, 100g

Jiang Xue Ya Yan Fang Granules, 100g

Jiang Xue Ya Yan Fang Granules, 100g

SKU MT559
Brand Min Tong Granules - Formulas
Unit Size 100 grams
Dosage As directed
Actions Moderates excess Liver Yang.
Pattern Excess Liver Yang and deficient Kidneys Yin.
Chinese name Jiang Xue Ya Yan Fang Granules
English name Polygonatum & Eucommia Combination Granules
Description

Moderates excess Liver Yang.*

Ingredients Polygonatum Rhizoma (Huang Jing) 14.30% Eucommia Cortex (Du Zhong) 8.57% Rehmannia Radix - Raw (Sheng Di Huang) 8.57% Codonopsis Radix (Dang Sheng) 8.57% Dioscorea Rhizoma (Shan Yao) 8.57% Plantago Semen (Che Qian Zi) 8.57% Paeonia Radix (Bai Shao Yao) 5.71% Prunella Spica (Xia Ku Cao) 5.71% Chrysanthemum Flos (Ju Hua) 5.71% Haliotis Concha (Shi Jue Ming) 5.71% Cassia Semen (Jue Ming Zi) 5.71% Gentiana Radix (Long Dan Cao) 4.29% Achyranthes Radix (Huai Niu Xi) 4.29% Bupleurum Radix (Chai Hu) 2.86% Crataegus Fructus (Shan Zha) 2.86%


Price : $7.12
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (9 in stock)
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.