Fire Starter/Fire Child, 1oz

Fire Starter/Fire Child, 1oz

Fire Starter/Fire Child, 1oz

SKU GW104A-1
Brand Gentle Warriors Pediatric Formulations
Unit Size 1 fl oz
Potency 7:1
English name Fire Starter/Fire Child
Description Fire Starter/Fire Child
Ingredients

Duan ci shi - Magnetite

Bai he - Brown's lily bulb

Ye jiao teng - Polygonum multiflorum stem

Bai zhu - White atractylodes rhizome

Lai fu zi - Radish seed

Tai zi shen - Pseudostellaria root

Dan zhu ye - Lophatherum leaf & stem

Gou qi zi - Lycium fruit

Ling zhi - Reishi fruiting body

Yuan zhi (da) - Polygala root

Wu wei zi - Schisandra fruit

He huan hua - Silk tree flowers

Lian xu - Lotus stem

Gan cao - Chinese licorice root

Hu po - Amber resin

There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.