Change & Enrich, 180 caps

Change & Enrich, 180 caps

Change & Enrich, 180 caps

SKU BP130-180
Brand Blue Poppy Originals
Unit Size 180 (9:1 extract)
Potency 10:1 (average) 500mg
Properties This formula may be used long term if needed.
Chinese Symptomology Qian hou jue jing zhu zheng (perimenopausal syndrome);Dao hou (night sweats);Bu mian (insomnia);Irritability;Depression;Hot flashes;Night sweats;Heart palpitations;Insomnia
Western Symptomology Perimenopausal syndrome;Insomnia;Emotional Depression (menopausal)
Actions Supplements the heart, spleen, liver, and kidneys, nourishes the blood and enriches yin, courses the liver and rectifies the qi, clears heat and resolves depression, calms the heart and quiets the spirit.
Pattern Heart-spleen dual vacuity;Liver blood-Kidney yin vacuity with marked liver depression qi stagnation.
Chinese name Geng Nian Dan Zhi Xiao Yao San
English name Change & Enrich, 180 caps
Description

This formula is designed to support women with perimenopausal syndrome. It is different from Ultimate Immortals and Supplement Yin in that it addresses the needs of women with more liver depression qi stagnation than our other two formulas and more than most other products designed for menopausal women. This formula is a combination of Dan Zhi Xiao Yao San (Moutan & Gardenia Rambling Powder), Suan Zao Ren Tang (Zizyphus Spinosa Decoction), and Gan Mai Da Zao Tang (Licorice, Wheat & Red Dates Decoction) with additions and substractions.

Ingredients

Fu Shen; Suan Zao Ren; Ye Jiao Teng; Fu Xiao Mai; Da Zao; Wu Wei Zi; Lu Ti Cao; Chai Hu; Dang Gui; Chuan Xiong; Bai Shao; Bai Zhu; Sheng Di Huang; Mu Dan Pi; Zhi Zi; Zhi Mu; Yu Jin; Shan Zhu Yu; Gan Cao


Price : $7.00
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (218 in stock)

Price : $7.00
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (284 in stock)

Price : $20.60
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (487 in stock)

Xiao Yao San

SKU: BP525
There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.